You are currently browsing the tag archive for the ‘ਅੱਖੀਆਂ/Eyes’ tag.

ਅੱਥਰੂਆਂ ਸੰਗ

ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁੱਜੀਆਂ

ਮੱਚੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਰਾਤੀਂ ਰੋ ਕੇ

ਸੁੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ

ਥੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ

ਡਰਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਤਾਂ

ਕੱਜਲ ਵਿੱਚ

ਪਰੁੱਚੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੱਕ ਤੱਕ

ਵਿਛਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ

ਹੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ

ਲਭਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ